В2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

В2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 450 ak.t. (millest 250 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 200 ak. t. iseseisvat tööd).
hind  – 2460,00 €

Koolituse sisu

Õppija oskab rääkida igapäevateemadel, kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega. Õppija oskab kirjutada tekste, täita ankeete, kirjutada kirju ja täita lihtsaid ametidokumente. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

Inform Club õppekava B2

Õpiväljundid

Koolituse lõpetaja

  • mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
  • mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu ning oma erialase väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
  • loebpikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine);
  • leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi;
  • kirjutab argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
  • väljendub selgelt ja ladusalt igasuguses suhtlusolukorras nii ametlikus kui ka vabas vestluses;
  • peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre ja soovitusi.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018