В2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

В2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

04.03.2019 – 31.12.2019 Linnamäe tee 4, Tallinn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 400 ak.t. (millest 200 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 200 ak. t. iseseisvat tööd).
hind  – 1968,00 €

Koolituse sisu

Teema – Mina ja teised
Oma eluloo põhjalik tutvustamine. Huvialad. Pere ja kasvatus. Perekombed ja -tavad. Enesekehtestamine. Inimese loomus ja käitumine, iga inimese kordumatu eripära.

Teema – Enesetunne ja tervis, tervislik eluviis
Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arstiabi palumine. Ravimid ja ravimite manustamine, protseduurid. Erivajadused. Tervisealased nõuanded ja juhendid. Taastusravi. Õnnetusjuhtumi kirjeldus. Elustiil: tervisliku stiili põhimõtted, tervislik toitumine, positiivne mõtlemine.

Teema –Igapäevaelu, kodu ja eluase
Elamistingimused. Oma kodukoha plussid ja miinused. Elamistingimustega seotud probleemid ja nende lahendamine. Kaebuste ja nõuete esitamine teenuse pakkujale. Dokumentatsiooni täitmine.

Teema – Sisseostud ja tarbimine
Rahaasjad. Reklaami plussid ja miinused; reklaamiviisid ja -teemad; Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas.  Teenuste ja kaupade ostmise kanalid. Erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast. Saadava info kriitiline analüüs, võrdlus, isiklikud otsused.

Teema – Toitumine
Pere ja kodumaa toitumisharjumused. Tervislik ja ebatervislik toit, toitumisharjumused. Alkoholi tarbimine. Kaebuse esitamine toitlustamisasutusse ja probleemi lahendamise variandid.

Teema – Loodus ja keskkonnakaitse
Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse.

Teema – Ühiskond ja inimeste suhted
Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur. Erinevad organisatsioonid ja rühmitused. Avalikud asutused, asjaajamine. Era- ja töösuhted. Sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus, kuritegevus. Riigikaitse. Keelestiili valik vastavalt olukorrale.

Teema – Majandus ja õigus
Majanduselu tõusud ja mõõnad. Rahaasju puudutavad küsimused. Heaoluühiskond. Kodaniku õigused ja kohustused. Päringud ja päringule vastamine. Vaated majandusele.

Teema – Keel ja kultuur
Erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid ja tavad. Kultuurierinevused ja kultuuridevaheline suhtlus. Eesti aja- ja kultuuriloo põhilised faktid. Oma vaated võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele.

Teema – Teenindus ja teenused
Teenindus ja pangandus. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Konfliktse olukorra lahendamine. Kaebuse esitamine ning konfliktsituatsiooni lahendamine. Järelepärimine.

Teema – Haridus ja elukestev õpe
Õppevõimalused Eestis ja välismaal. Stipendiumitaotlus. Motivatsioonikiri. Elukestev õpe: koolitused, iseõppimine. Elukutsevaliku võimalused. Suhtlusoskus.

Teema – Elukutse, amet ja töö
Tööturu seisund ja prognoosid. Karjääri planeerimine. Tööotsing ja kandideerimine: CV koostamine, tööleping, töövestlus, kaaskiri ja motivatsioonikiri. Töösuhted, tööd puudutavad küsimused. Töökoosolekud ja läbirääkimised. Probleemsed olukorrad töökeskkonnas ja nende lahendamine. Seletuskiri. Dokumentatsiooni täitmine.

Teema – Infokeskkond meie ümber
Päevakajalised sündmused. Info hankimine. Meediavahendid: ajakirjandus, raadio, televisioon. Interneti kasutamisvõimalused, nendest saadav kasu ja võimalikud ohud. Kaitsekõne pidamine.

Teema – Vaba aeg ja meelelahutus
Vaba aja  veetmise viisid ja eelistused. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Kirjandus: liigid, lemmikud, raamatute arutelu ja võrdlus. Kunsti- ja muusikaliigid: teater, kino, kujutav kunst.

Teema – Transport ja reisimine
Reisi eelistused. Reisi planeerimine. Pretensiooni esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli teenuste osutamise madala kvaliteedi korral, kaebuse esitamine ning probleemi lahendamine.

Inform Club õppekava B2

Õpiväljundid

Koolituse lõpetaja

  • mõistab tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
  • mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu ning oma erialase väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
  • loebpikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine);
  • leiab infot mitmesugustest tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi;
  • kirjutab argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
  • väljendub selgelt ja ladusalt igasuguses suhtlusolukorras nii ametlikus kui ka vabas vestluses;
  • peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre ja soovitusi.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018