В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

06.02.2019 – 31.12.2019 Kivila 9, Tallinn
01.03.2019 — 28.02.2020 Kivila 9, Tallinn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 240 ak.t. (millest 200 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 40 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 2440,00 €

Kursus jaguneb moodulid:
1 moodul – õppe kogumaht on 120 ak. t. (millest on 100 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1220,00 €

2 moodul – õppe kogumaht on 120 ak. t. (millest on 100 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1220,00 €

Koolituse sisu

06.02.2019 – 28.06.2019
Mooduli 1 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on rääkimisoskus ja on kuulamisoskuse arendamine. Õppija oskab rääkida igapäevateemadel, kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Õppija saab aru tekstidest, oskab neid tõlgendada ja oskab antud teemadel vestelda. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

05.08.2019 – 31.12.2019
Mooduli 2 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on lugemis- ja kirjutamisoskus. Õppija oskab kirjutada tekste, täita ankeete, kirjutada kirju ja täita lihtsaid ametidokumente. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

Inform Club õppekava B1

Õpiväljundid

Kuuldu mõistmine. Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet. Suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.

Loetu mõistmine. Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus). Mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.

Rääkimisoskus. Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine. On võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.

Kirjutamisoskus. Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018