В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

04.03.2019 – 28.02.2020 Gildi 17, Tallinn
05.03.2019 – 28.02.2020 Vindi 3, Tallinn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 240 ak.t. (millest 200 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 40 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 2440,00 €

Kursus jaguneb moodulid:
1 moodul – õppe kogumaht on 180 ak. t. (millest on 160 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1952,00 €

2 moodul – õppe kogumaht on 60 ak. t. (millest on 40 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 488,00 €

Koolituse sisu

04.03.2019 – 29.11.2019
05.03.2019 – 31.10.2019
Mooduli 1 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on rääkimisoskus ja on kuulamisoskuse arendamine. Õppija oskab rääkida igapäevateemadel, kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Õppija saab aru tekstidest, oskab neid tõlgendada ja oskab antud teemadel vestelda. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega. Õppija oskab kirjutada tekste, täita ankeete, kirjutada kirju ja täita lihtsaid ametidokumente.

04.11.2019 – 20.02.2020
02.12.2019 – 28.02.2020
Mooduli 2 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on lugemis- ja kirjutamisoskus. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

Inform Club õppekava B1

Õpiväljundid

Kuuldu mõistmine. Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet. Suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.

Loetu mõistmine. Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus). Mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.

Rääkimisoskus. Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine. On võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.

Kirjutamisoskus. Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018