Meist

Meie firma tegeleb koolitamisega alates aastast 2015. Kui inimene leiab temale sobiva koolituse, siis ta võib registreerida ennast õppimisele, peale seda meie kooli mänedžer võtab temaga ühendust ja edastab kogu vajaliku info.

Soodsate tingimuste loomine sellistele õppuritele on võimalik sobivate meetodite kasutamisel õppeprotsessis ning informatiivsete ressursside ja tehnoloogiate kättesaadavaks tegemisel.

Moodulid teoreetilise väljaõppe jaoks. Praktiline koolitus ettevõttes.

Meie koolituste programm vastab täielikult Haridusministeeriumi nõuetele.

Teatame Teile, et firma Art Club OÜ on muutnud oma nimetuse Inform Club OÜ-ks alates 17.12.2018.

Õppekorralduse alused.

Inform Club OÜ lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.
Inform Club OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
Õppetöö toimub aadressil Müürivahe 19, Tallinn ning teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Õppetöö toimub päevases või õhtuses vormis grupile või individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

Õppetöö toimub vene või eesti keeles.
Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud (vähemalt):
õppekava nimetus;
õppekavarühm;
õppekeel;
õpiväljundid;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe sisu;
õppekeskkonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppijate vastuvõtu tingimused ja kord.
Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (http://informclub.ee/) või e-posti teel (info@informclub.ee). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
Inform Club OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.
Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.
Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.
Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Õppetasu maksmise, õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord.
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
Maksetähtaja ületamisel 60 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada.
Kursusest loobumise teatamisel kuni 5 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.
Kursusest loobumise teatamisel 1-4 tööpäeva enne kursuse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 1 tööpäeva enne kursuse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

1. Üldsätted
1.1 Inform Club OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Inform Club OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.3 Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
õppekava nimetus;
õppekavarühm;
õppekeel;
õpiväljundid;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe sisu;
õppekeskkonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3. Õppekeskonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. Inform Club OÜ viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Inform Club OÜ -l koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Inform Club OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõrgemat haridust või on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

5. Tagasiside kogumise tingimused ja kord
5.1 Inform Club OÜ palub peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning parandusettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Koolitusel osalenud inimesel on õigus tagasiside andmisest keelduda.
5.2 Koolitusjuhid analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad lektoriga.
5.3 Juhul kui tagasiside lektorile on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist